วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1-7 สิงหาคม 2557

สรุปการศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1-7 สิงหาคม 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

   1. การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
          1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           Quarter ที่ 2  Topic: ข้าว
          2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           Quarter ที่ 2  Topic: ถั่ว
          3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           Quarter ที่ 2  Topic: ผ้า
          4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           Quarter ที่ 2  Topic: Animation
          5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           Quarter ที่ 2  Topic: อาเซียน
          6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           Quarter ที่ 2  Topic: ป่าโคกหีบ
          7. ชั้นอนุบาล 1                     Quarter ที่ 2  Topic: ไก่
          8. ชั้นม.1                            Quarter ที่ 2  Topic: กินเป็นอยู่เป็น
          9. ชั้นม.2                            Quarter ที่ 2  Topic: มนุษย์พันล้านชีวิต
          10. ชั้นม.3                          Quarter ที่ 2  Topic: ร่องรอยแห่งชีวิต
และข้อเสนอแนะในการนำเสนอแผนการสอน
  2. แนะนำตารางการอบรม สถานที่  โดยครูต๋อย
  3. สรุปองค์ความรู้  โดยครูอ้อน

ความรู้ที่ได้จากการอบรมจะนำไปใช้ที่โรงเรียน ดังนี้
       1. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
          และผู้เรียน
       2. นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสม
การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

ภาคเช้า
 1. การจัดครูเข้าศึกษาดูงาน (ครูต๋อย)
      อนุบาล 1 ดรุณ ตุ๊กตา
      ป. 1 กุ้ง
      ป.2 กาญ
      ป. 3 อั๋น
       ป.4 ทองดี
       ป.5 บัวหอม แต๋
       ป.6 เอ๋
2. กิจกรรมจิตศึกษา(ครูภร)
    การบ้าน
     2.1 อ่านหนังสืออธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว  แต่งโดย ผอ.วิเชียร ไชยบัง
           อ่านแล้วคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆ
     2.2 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ PBL (ชื่อ  เป้าหมาย  ภูมิหลัง  คำถามสำคัญ)
3. ครูต๋อย
    - กิจกรรมจิตศึกษา
ภาคบ่าย
4. การใช้โปรแกรม Picasa โดยครูอ้อน
5. การเขียนบทความบนบล๊อก โดยครูอ้อน
    การบ้าน
     - เขียนบทความลงบนบล๊อก

การบ้านครูภร การจัดทำแผน PBL
ชื่อ Topic: อาหารบ้านเฮา

เป้าหมาย
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อให้ได้พัฒนา
สืบสานวัฒนธรรมของคนในภาคเหนือ

ภูมิหลัง
       ภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งในอดีตเป็นดินแดนแห่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่งดงามเหล่านี้ได้สืบทอดกันมานานแสนนานภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นคล้ายต่างประเทศชาวเหนือยังปลูกลูกพืช ผัก เมืองหนาวได้แต่อาหารดั้งเดิมของภาคเหนือ ก็ยังใช้ผักตามป่าเขา และผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาทำเป็นอาหารพื้นบ้าน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพและอัตลักษณ์ทางสังคม ที่แต่ละแห่งก็มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เริ่มสูญหายไปจากท้องถิ่น ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้วิถีชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ที่มีความรีบเร่ง ซับซ้อน ไม่ค่อยมีเวลาในการประกอบอาหารด้วยตนเอง รวมไปถึงการขยายตัวของวัฒนธรรมอาหารฟาสฟู้ด ที่มาพร้อมกับความสะดวก รวดเร็วทันใจ และแสดงถึงความโอ่อ่าทันสมัย ทำให้อาหารท้องถิ่นบางชนิดกลายเป็นสิ่งที่เริ่มจะไร้คุณค่า เกิดการสูญเสียองค์ความรู้และลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นลงไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากการขาดความสนใจของผู้คนสมัยใหม่ที่จะช่วยสานต่อความรู้ในด้านอาหารของ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสมัยใหม่
  ทั้งๆ ที่ความสำคัญของอาหารนอกจากจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับระบบชีวิตของชุมชนแล้วยังเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญาและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน  ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดระบบความรู้และสานต่อ เพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นสื่อในการเรียนรู้ของผู้คนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ร่วมกันนำไปพัฒนา ปรับปรุง ผสมผสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารการกินให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ที่ 6 ได้ศึกษาและเข้าใจความสำคัญของอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือเพื่อที่จะนำไปอนุรักษ์สืบสานต่อไป

คำถามสำคัญ
         1. นักเรียนคิดว่าอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือมีความสำคัญอย่างไร
         2. นักเรียนคิดว่าอาหารพื้นบ้านกับอาหารปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร
         3. นักเรียนคิดว่าทำไมอาหารพื้นบ้านเริ่มสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือ

      วันที่ 4 สิงหาคม 2557

    รายละเอียด
      ภาคเช้า
                  1. เข้าร่วมวิถีและสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
                       ป. 1  ครููต๋อย
                       ป. 4  ครููภร
      ภาคบ่าย
                  1. สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ PBL. ป. 2,4
                  2. สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
                  3. AAR.สิ่งที่ได้เรียนรู้

     ก. บันทึกรายละเอียดภาคเช้า
                  1. เข้าร่วมวิถีและสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
                      เวลา 08.00 น.  ร่วมวิถี
                                     2. กิจกรรมจิตศึกษา ป. 4  ครููภร
                      กิจกรรมส่งแรงใจด้วยดอกรักและเมล็ดถั่ว      
                           ขั้นตอน
                                 1) เปิดเพลงคลื่นสมองต่ำ
                                 2) กิจกรรมBrain gym
                                 3) ครูส่งดอกรักและเมล็ดถั่ว ให้นักเรียนนักเรียนรับด้วยความนอบน้อม
                                 4) เมื่อรับอุปกรณ์แล้วให้นักเรียนนำอุปกรณ์ที่ได้รับสร้างภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนได้รับหรือ  ประสบการณ์ขณะปิดเทอม
                                 5) นักเรียนเล่าเรื่องจากสิ่งที่นักเรียนสร้างขึ้นที่ละคน จนครบทุกคน
                                 6) ครูสรุปกิจกรรม
                                 7) ครูเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อการเริ่มเรียน
                                 8) เริ่มเรียนวิชาหลัก
             
         

    ข. สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา  โดยครูต๋อย  ครูภร
       ภาคบ่าย
                  1. สังเกตการทำ Body  Scan ป.4
                  2. สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ PBL. ป. 2,4
                      2.1 การสังเกตการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                            ในการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนดังนี้
                             -ครูเปิดคลิปให้นักเรียนดู 3 เรื่อง  ดังนี้
                               1) เรื่องที่ 1  Zero
                               2) นิทานเรื่องพ่อ
                               3) สัญญาของแม่
                       2.2 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู
                       2.3 รวมกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรม
                               ครูวาดรูปการ์ตูนรูปหน้าให้นักเรียนดู
                               นักเรียนออกมาวาดการ์ตูนที่กระดาน
                               ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดภาพหน้าการ์ตูนแสดงอารมณ์ของคนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
       
สรุปความรู้จากการสังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ PBL. ป.4

                  2. สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
                  3. AAR.สิ่งที่ได้เรียนรู้
  
การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 5 สิงหาคม 2557
    รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
              1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
                   - ป. 2
                   - ป. 5
              2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
              2) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ป. 2
                   - PBL ป. 5
    3) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

   รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
            - ป. 2
            - ป. 5
    2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ป.5  (ครูภร)
            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                - เตรียมความพร้อมเด็ก
                - เริ่มกิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษ
                   1) ครูเตรียมกระดาษ A 4 ส่งให้นักเรียนทุกคน
                   2) นักเรียนเตรียมปากกา
                   3) ให้นักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้ถ้าวาดไม่ได้เขียนชื่อตัวเองก็ได้
                   4) เมื่อเขียนเสร็จแล้ววางปากกาลงที่ข้างหน้าตัวเอง
                   5) ส่งกระดาษเวียนไปทางขวามือเพื่อให้ทุกคนเขียนให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนกระดาษกลับมาที่ตัวเอง (ช่วงที่รอ ครูจะใช้กิจกรรมBrian gym)
                   6) ตัวแทนเก็บกระดาษ(นักเรียนอาจนำไปตกแต่งผลงานทีหลังได้)           สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา (ครูต๋อย ครูภร)
                    1)  ครูต๋อยและคณะดูงานอภิปรายกิจกรรมจิตศึกษา
                    2)  ให้ความรู้เรื่องขั้นตอน Body Scan
                          - ทำให้ผ่อนคลาย (อาจใช้เป็นคำพูด)
                          - ใส่ข้อมูล (อาจจะใช้วิธีการเล่าเรื่อง...)
                          - ตอนปลุก (อาจจะใช้วิธีการนับ)
                          - ฺBrain  gymโดยการร้องเพลง  เช่นเพลงความเกรงใจ หรือกิจกรรมกระตุ้นเช่น กรรไกร
                             นับ 1-100 ถอยหลัง ฯลฯ
    
    2. ภาคบ่าย
              1) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ป.3
                   - PBL ป.6

                ก. สังเกตการทำ Body  Scan  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยครูสัง  กิจกรรมขั้นตอนมีดังนี้
                     - นักเรียนนอนในท่าสบาย
                     - การพูดให้นักเรียนผ่อนคลาย ใช้คำพูดที่อ่อนโยน ใช้เสียงเบาๆในการพูด ทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย จากเท้า ไปจนถึงหัวและเล่าเรื่องประกอบ
                     - ปลุกนักเรียนโดยการใช้คำพูดที่ผ่อนคลาย คล้อยตามทำให้ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเรียน
โดยการนับ 1-10 และทำฺ Brain gym

                ข. สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ  โดยถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจป่าโคกหีบ  นักเรียนตอบคำถามดังนี้
                    -พบต้นไม้
                    -ป่ายาง
                    -มันสำปะหลัง
                    -ขวดแก้วแตก
                    -คนเก็บเห็ด
                    -คนตัดต้นไม้
                    -ขยะ
                    -โคลน
                    -ถนนไม่สะดวก
                  ครูถามปัญหาที่พบในป่า
                     -ป่าไม้ถูกตัด ถูกถางเพื่อปลูกมันสำปะหลัง
                     -ปัญหาขยะ
                     -แนวทางแก้ไข
                  ครูถามว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
                  นักเรียนเสนอแนวทาง
                      -บวชต้นไม้
                      -เก็บขยะ
                        ฯลฯ
                  ครูถามโดยให้คิดเป็นการบ้านว่า
                      1) ต้นเหตุของการทำลายป่าเกิดจากอะไร
                      2) อนาคตป่าโคกหีบจะเป็นอย่างไร
                   นักเรียนเขียนสรุปจากการไปเดินสำรวจป่าโคกหีบ
                       1) สิ่งที่เป็นปัญหา
                       2) ปัญหาที่พบ
                       3) สิ่งที่น่ารู้
                       4) ส่วนที่ได้เรียนรู้
                       5) แนวทางแก้ไข


    3) ผอ.วิเชียร  ไชยบัง ให้ความรู้แก่ครู เรื่องจิตศึกษา
         


    4) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
        -ได้สังเกตวิถีก่อนกลับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนร่วมกันทำงานทั้งงานส่วนตัวและงานกลุ่มจนเสร็จและสังเกตพิธีนม


    5) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

     การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 6 สิงหาคม 2557


   รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
           - ป. 3
           - ป. 6
        2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
         1) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ป. 1
                   - PBL ป. 5
    2) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

   รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
            - ป. 3
            - ป. 6

            เข้าร่วมวิถี

        2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ป.6 (ครูต๋อย)
            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                - เตรียมความพร้อมเด็ก
                - ครูต๋อยนั่งในวงกลมเช็คจำนวนเด็กว่ามาครบหรือยังมีใครขาดเรียนบ้าง
                - เริ่มกิจกรรมจิตศึกษา 
                  1) เปิดเพลงคลื่นสมองต่ำ
                  2) เริ่มโดยการทำ Body Scan               
                  3) ครูนำนักเรียนทำกิจกรรมเบรนยิมประกอบเพลงพร้อมนับจำนวน 1-16
                  4) ครูนำทำท่ากายบริหารในท่านั่งโดยใช้ช่วงแขน มือ และเท้า
                  5) ครูให้ดูภาพขาวดำจำนวน 2 ภาพโดยส่งไปทางซ้ายมือและขวามือคุณครูข้างละ 1 ภาพ พร้อมตั้งคำถามว่าเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมคือความเห็นอกเห็นใจกัน
                 6) นักเรียนบอกสิ่งที่เห็นจากภาพทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่งและความรู้สึกและอยากตั้งคำถามว่าอย่างไร
                7) ครูให้นักเรียนจับมือกันถ่ายทอดความรักความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน
                8) นักเรียนยกมือไหว้ขอบคุณครู เพื่อนๆ
     สรุปกิจกรรมภาคเช้า
      ป.3
    ผอ.ปกรณ์- ชื่นชอบอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
    ผอ.ดรุณ  - แปลกกว่าสองวันที่ผ่านมาการใช้เบรนยิมที่น่าสนใจ สื่อที่ครูภรใช้แสดงออกถึงความคิดเปิดโอกาสให้เด็กคิดและขอบคุณสิ่งใด
    ครูอั๋น - ครูภรใช้ร่างกายเป็นอุปกรณ์ ถ้าเด็กเรียบร้อยครูจะขอบคุณ
    ครูใหญ่-ส่วนใหญ่ครูจะจี้ไปที่คนไม่เรียบร้อยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแย่ ลำปลายมาศจะเติมพลังบวกตลอด คนที่รู้ตัวเองก็จะมีสติตลอดเป็นการควบคุมจากภายใน
ป.6
    ครูประเสริฐ-เห็นการเตรียมความพร้อมที่ใช้เพลงประกอบท่าทางเพื่อเตรียมให้เกิดความพร้อม มีการใช้ภาพประกอบการทำจิตศึกษา
    ครูบัวหอม- มีการใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดความคิด
    ครูเอ๋- ครูถามให้นักเรียนเกิดการใคร่ครวญในการคิด
    ครูต๋อย-เป้าหมายของจิตศึกษาชั้นป.6 คือ ความเห็นอกเห็นใจ โดยใช้ภาพ 2 ภาพเป็นสื่อและให้เด็กแสดงความคิดเห็นและให้เด็กตั้งคำถาม สุดท้ายให้เด็กที่อยากตอบคำถามของเพื่อนหรือของตนเอง ครูไม่ได้สรุปหรือพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
การบอดี้สแกนเป็นกึ่งการสะกดจิต การสร้างบรรยากาศก็สามารถช่วยได้เช่น การปรับแสงในห้องเรียน การใช้เสียงเพลงประกอบ การใช้เสียงของเราช่วยเติมสิ่งที่ดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมบอดี้สแกนนั้น เช่นความมีระเบียบวินัย ความรัก ความซื่อสัตย์เป็นต้น
การที่เด็กตื่นมาแล้วงัวเงียเราใช้เบรนยิมเข้าช่วย การบอกปลุกใช้การนับอย่างมีความหมาย เพลงที่ใช้มี 2 แบบคือ เพลงพัฒนาสมอง เพลงกระตุ้นสมอง
เพลงพัฒนาสมองใช้เพลงบรรเลงไม่มีเนื้อร้องมีดนตรีไม่กี่ชิ้น ส่วนเพลงกระตุ้นสมองเหมาะเวลาทำกิจกรรม แสงสีส้มจะช่วยคลื่นสมองผ่อนคลาย แสงสีขาวจะทำให้วุ่นวาย เสียงที่ใช้ฝึกจะเป็นเสียงโทนธรรมชาติโทนต่ำ
ดังนั้น เสียง แสง บรรยากาศมีช่วยพัฒนาคลื่นสมอง การสอนโดยการบอกแค่ 5%  การปฏิบัติ ฝึกและการนำไปใช้คือปฏิเวธ

การplc. ส่วนใหญ่ไม่มีหัวโต๊ะมีแต่มาแชร์สิ่งที่ดีต่อกันที่ประสบความสำเร็จ จะไม่นำปัญหามาเสนอ
โรงเรียนให้เครดิตการเรียนรู้ร่วมกันมาก
PLC. ทำ2เรื่องใหญ่ๆ
สถานที่ บรรยากาศดี มีสัมพันธภาพเชิงบวก สะอาดร่มรื่น วิถี
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ BAR, AAR (before action review ,after action review) มีอุดมการณ์ 
เกิดทักษะ เกิดความเข้าใจ
 - ถอดบทเรียนซึ่งกันและกัน -ทำlesson study

ก่อนทำ bar,aar คือระดับการสนทนา
-ถกเถียง ต่ำสุดไม่เกิดปัญญร่วม
- แจ้งให้ทราบ downloading
- สนทนาหรือฝึกการฟัง dialog ไม่คอยตัดสิน
-creative. ให้ความเห็นด้วยความกรุณา

     


   2. ภาคบ่าย
              1) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ           
                 - PBL ป. 5
                 กิจกรรม Body Scan
                 -ครูเตรียมความพร้อมเด็ก เปิดเพลงคลื่นสมองต่ำ
                 -เมื่อเด็กมีความพร้อมแล้วจึงเริ่มกิจกรรมโดยให้เด็กนอนแล้วเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย
                 -เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมให้พี่มอนิเตอร์นำกล่าวสวัสดี ขอบคุณและกล่าวนำพร้อมที่จะเรียน
                กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง อาเซียน
                 -นักเรียนนำชิ้นงานจากวันก่อนเรื่อง สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนของแต่ละคนมา Think pare Share กัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 3 คน เนื่องจากมีนักเรียนมาก โดยทำลงในกระดาษ A 3
                เนื่องจากนักเรียนอยากเรียนเรื่องอาเซียนอยู่แล้วจึงไม่ต้องสร้างแรงบันดาลใจ    3) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

       การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  7  สิงหาคม 2557


   รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถี
          
            สังเกตจิตศึกษา
           - อ. 1


           - ม. 1

       

        2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
           
     2. ภาคบ่าย
         1) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ม. 1
                   การทำฺBody Scan ของ ม.1                  - PBL ม. 2 ไม่มีเพราะจัดไปก่อนแล้ว
                            ชั่วโมงอิสระของม.2
                 พิธีชา
                  1. นักเรียนอาสาบริการประมาณ  5 คน เตรียมอุปกรณ์พิธีชา
                  2. เตรียมสถานที่  ชา ขนมปังที่ดื่มกับชา อุปกรณ์ ในการดื่มชา
                  3. นักเรียนนั่งล้อมวง 
                  4. แจกนำ้ชา  ขนมโดยเวียนไปรอบวง
                  6. ก่อนดื่มชาตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความที่เกี่ยวกับคุณธรรม
                  7. ดื่มชา ขนม
                  8. เก็บอุปกรณ์
                  9. กล่าวขอบคุณพี่บริการ         2) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน ม.2
         


         3) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

          

     การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  8-9 สิงหาคม 2557

     การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  8 สิงหาคม 2557
     รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถี
       


เคารพธงชาติ


สวดมนต์

มาสาย

                       
แสดงละคร


            2. ภาคบ่าย
        1) เข้าร่วมสังเกต PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
           -การสรุปPBL สุดสัปดาห์ที่ 1 เรื่อง Animation                              จากการสังเกตการทำงานของเด็กจะเห็นได้ว่ามีทักษะการคิด ทักษะการทำงาน ทำงานได้คล่องแคล่วรวดเร็ว ครูเอาใจใส่เด็กได้ดีมาก ทำงานด้วยความสนุกสนาน มีความมั่นใจสูงมาก มีบางส่วนที่ทำงานช้าครูก็คอยเป็นที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

                    2) พบผู้ปกครอง

                การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  9  สิงหาคม 2557
   รายละเอียด
     1. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนของเครือข่าย ของ Mini LPMP
         กิจกรรม (ครูภร ครูแป้ง  ครูณี)
             1) กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฝึกสมาธิ
                 - นั่งเป็นวงกลม  หันหน้าเข้าวง
                 - เตรียมอุปกรณ์คนละ 1 อย่าง เช่น  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ
                 - ทุกคนหยิบสิ่งของส่งไปทางขวามือ เมื่อครูพูดว่าให้ ให้  หยุดส่งเมื่อพูดว่าไม่ให้ ไม่ให้ ส่งต่อเมื่อพูดว่า ให้ ให้ ให้
                  - ทุกคนหยิบสิ่งของส่งไปทางซ้ายมือ เมื่อครูพูดว่าให้ ให้  หยุดส่งเมื่อพูดว่าไม่ให้ ไม่ให้ ส่งต่อเมื่อพูดว่า ให้ ให้ ให้
              2) กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฝึกสมาธิ กิจกรรมใช้สีลงจุดบนกระดาษ
                  -ครูส่งกล่องสีให้นักเรียนเลือเอาสี 1 ด้าม
                  -ส่งกระดาษมีภาพวาด เช่น ภาพปลา คนละ 1 ภาพ
                  -ให้ใช้สีจุดลงบนภาพวาดโดยใช้เวลา 15 นาที
                  -เมื่อเสร็จให้พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
                 หลังจากทำกิจกรรมครูถามดังนี้

        1) ให้แสดงความคิดเห็น
        2) ความรู้สึก
        3) มีอารมณ์อย่างไร

    หมายเหตุ   จากการร่วมกิจกรรมสิ่งที่นักเรียนจะได้คือ
               ด้านความคิด  
                   -การวางแผน
                   -หาวิธีใหม่
                   -การเชื่อมโยง
                  
               ด้านความรู้สึก  
                   -สมาธิ
                   -ความอดทน
                   -เหนื่อย
                   -เมื่อย
                   -หาวิธีใหม่
                   -ยาก
                   -ง่าย
                   -ปล่อยวาง
               -ขี้เกียจ
                   -เพลิน
                   -เบื่อ
                   -ไม่อยากทำ
                   -สนุก
                   -อยากทำ
                   -ใจร้อน
                   -เต็มใจ                
                     กิจกรรมที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนในเรื่องจิตศึกษา
                
    การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 10 สิงหาคม 2557
       เช้า : ถอดบทเรียนครูยิ้ม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
            : ครูป้อม ครูกลอย  (คณิตศาสตร์)   (ครูกลอย มีความสามารถการสอนอนุบาลด้วย)
            1. พิธีชา
                พิธีชามีขั้นตอนดังนี้
                  -ขั้นเตรียม
                    1) หาเจ้าภาพจาก
                         -นักเรียน
                         -ผู้ปกครอง
                         -ถ้าไม่มีเจ้าภาพครูจะเป็นผู้จัดหาเอง
                     2) ชา จะหาจากธรรมชาติ เช่น ใบเตย  ยอดมะม่วงอ่อน  ฯลฯ
                     3) ขนม โรงเรียนลำปลายมาศจะไม่ใช้ขนมกรุบกรอบ
                     4) อุปกรณ์
                         -ชุดดื่มชา (แก้วใส่ชา ขนม ใบไม้รองขนม ถาดรองอาจใช้ไม้แทนก็ได้
                     5) สถานที่ จัดที่นั่งเป็นรูปวงกลม โดยวางเบาะเท่าจำนวนคน จัดบรรยากาศให้เหมาะสมโดยตรงกลางวงนำขอนไม้หรือก้อนหิน มีกระดาษหรือผ้ารอง จัดดอกไม้ ต้นไม้ประดับให้ดูดี จุดเทียนหอม เปิดเพลงคลอเบาๆ
                     6) จัดชุดชา โดยชงชาด้วยน้ำร้อน เทชาใส่ถ้วย เอาถ้วยชา ขนม กระดาษทิชชู วางบนถาด                                 7) ส่งชุดชา ทีละคนจนครบ เมื่อครบแล้วทุกคนดื่มชา ขณะดื่มชาจะมีตัวแทนเล่าเรื่อง อ่านบทความ
วรรณกรรมสั้นๆ อาจมีการถามความรู้สึกของผู้ดื่มชา จากการได้รับฟัง
                     8)  เก็บอุปกรณ์การดื่มชาโดยส่งคืนเหมือนตอนรับชา
                   
                         2.ถอดบทเรียนกับครู ยิ้ม  ครูกลอย ครูป้อม


     บ่าย : AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้สัปดาห์ที่ 1 (ครูอ้อน)
             ดูคลิปวิถีชีวิตชาวจีน แล้วแสดงความคิดเห็น เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ     

;;    
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น