week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของกิ๋นบ้านเฮา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   Quarter 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความเข้าในตนเอง บอกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและอยากเรียนรู้ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week
Input
Process
Out put
Outcome
2Key Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ได้ฟัง
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร
- นักเรียนคิดว่าหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่
อยากรู้

Blackboard Share
การตั้งชื่อโครงงาน
Brainstorms
ระดมความคิดเห็น
เพื่อออกแบบปฏิทิน
การเรียนรู้

Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้
ก่อนเรียน


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษสี
ขนาดครึ่ง
A4
- กระดาษชาร์ต
- คลิปอาหารภาคเหนือ

ชง : ครูครูเปิดเพลง"ของกิ๋นบ้านเฮา"ของจรัล มโนเพชร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการฟังเพลง
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนดูคลิปอาหารภาคเหนือ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ได้ดู
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมนำเสนอความคิดเห็น
เชื่อม : ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?”
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง
 ต่อการ์ด
1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อโครงงานโดยใช้วิธีการ
Blackboard Share
ใช้ : นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ความรู้
อธิบายและปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ในการทำงานกลุ่มรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

ทักษะ
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ปฏิทินการเรียนรู้
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น