วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 19 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 19 สิงหาคม 2557
1. ร่วมวิถีเช้า
2. ร่วมเดินสำรวจป่าโคกหีบ
    กิจกรรมที่นักเรียนศึกษา แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน
        -สำรวจพืชสมุนไพรในป่าโคกหีบ
        -เขียนบันทึกสรุปสิ่งที่พบ
        -แต่งบทประพันธ์เกี่ยวกับการป่า เช่น การอนุรักษ์ป่า
3. การปรับบล๊อกแผนการสอนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น