วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา วันที่ 4 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
วันที่ 4 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
   ภาคเช้า
                  1. เข้าร่วมวิถีและสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
                       ป. 1  ครููต๋อย
                       ป. 4  ครููภร
    ภาคบ่าย
                  1. สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ PBL. ป. 2,4
                  2. สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
                  3. AAR.สิ่งที่ได้เรียนรู้

 ก. บันทึกรายละเอียดภาคเช้า
                  1. เข้าร่วมวิถีและสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
                      เวลา 08.00 น.  ร่วมวิถี
                   
                  2. กิจกรรมจิตศึกษา ป. 4  ครููภร
                      กิจกรรมส่งแรงใจด้วยดอกรักและเมล็ดถั่ว      
                           ขั้นตอน
                                 1) เปิดเพลงคลื่นสมองตำ่
                                 2) กิจกรรมBrain yim
                                 3) ครูส่งดอกรักและเมล็ดถั่ว   ให้นักเรียนนักเรียนรับด้วยความนอบน้อม
                                 4) เมื่อรับอุปกรณ์แล้วให้นักเรียนนำอุปกรณ์ที่ได้รับสร้างภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนได้รับหรือประสบการณ์ขณะปิดเทอม
                                 5) นักเรียนเล่าเรื่องจากสิ่งที่นักเรียนสร้างขึ้นที่ละคน จนครบทุกคน
                                 6) ครูสรุปกิจกรรม
                                 7) ครูเตรียมพร้อมนักเรียนเพ่ื่อการเริ่มเรียน
                                 8) เริ่มเรียนวิชาหลัก
ข. สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา  โดยครูต๋อย  ครูภร

                                                   ภาคบ่าย
                  1. สังเกตการทำ Body  Scan ป.4
                  2. สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ PBL. ป. 2,4
                      2.1 การสังเกตการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                            ในการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนดังนี้
                             -ครูเปิดคลิปให้นักเรียนดู 3 เรื่อง  ดังนี้
                               1) เรื่องที่ 1  Zero
                               2) นิทานเรื่องพ่อ
                               3) สัญญาของแม่
                       2.2 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู
                       2.3 รวมกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรม
                               ครูวาดรูปการ์ตูนรูปหน้าให้นักเรียนดู
                               นักเรียนออกมาวาดการ์ตูนที่กระดาน
                               ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดภาพหน้าการ์ตูนแสดงอารมณ์ของคนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
                  2. สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
                  3. AAR.สิ่งที่ได้เรียนรู้

1 ความคิดเห็น: