วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาวันที่ 26 สิงหาคม 2557

1. เข้าร่วมวิถีเช้า
2. สังเกตจิตศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
    กิจกรรมจัดดอกไม้
3. สังเกตจิตศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4
    กิจกรรมนักล่า
     -นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
     -ทุกคนยืนขึ้นหันหน้าออกนอกวงกลม หลับตา นิ่ง
     -ครูเล่าเรื่องนักล่า(หรือเรื่องอื่นๆ ครูคิดเอง)
     -ครูจับเอานักเรียน 1 คน มากลางวง โดยเดินให้เบาที่สุด ถือกระบองไปเลือกแตะนักเรียนในวง 1 คนพร้อมมอบกระบองให้โดยยังไม่หันมองคนที่ยื่นกระบองให้
     -คนที่นำกระบองไปให้มาอยู่ที่เดิม
     -ทุกคนหันหน้าเข้าวงนั่งลง คนที่ได้รับกระบองออกมายืนกลางวงเพื่อหาคนที่ไปมอบกระบองโดยคอยสังเกตจากอากัปกิริยา ถ้าไปชี้คนผิดจะถูกคนที่ถูกชี้ตีทำโทษด้วยกระบอง 1 ที และจะให้โอกาสหา 3 ครั้ง
      สิ่งที่ได้จากิจกรรม
         สมาธิ  การสังเกต  การฟัง  การคิด
4. ครูนำแผนภาพ
     
           แมวกับกระต่ายมีนำ้หนักรวมกัน  10  กิโลกรัม
           สุนัขกับกระต่ายมีนำ้หนักรวมกัน  20  กิโลกรัม
           แมวกับสุนัขมีนำ้หนักรวมกัน  24  กิโลกรัม
           แมวกับกระต่ายและสุนัข มีนำ้หนักรวมกันกี่กิโลกรัม
           เฉลย ใช้วิธีแทนค่า
           แมว มีนำ้หนัก 7 กิโลกรัม  กระต่ายมีนำ้หนัก 3 กิโลกรัม (7 + 3)
           สุนัขมีนำ้หนัก 17 กิโลกรัม  กระต่ายมีนำ้หนัก  3  กิโลกรัม (17 + 3)
           แมวมีนำ้หนัก 7 กิโลกรัม  สุนัขมีนำ้หนัก 17 กิโลกรัม (7 + 17)
           แมวมีนำ้หนัก 7 กิโลกรัม  กระต่ายมีนำ้หนัก  3  กิโลกรัม สุนัขมีนำ้หนัก  17 กิโลกรัม (7 + 3 +17)
         
           สรุปแนวคิด  ใช้วิธีแทนค่า
         
แบบฝึกหัด
     ข้อ 1
            1) หาอัตราส่วนของ  จำนวนแผ่นร้อย : จำนวนแท่งสิบ : จำนวนกรรไกร
            2) หาอัตราส่วนของ  จำนวนซองกระดาษ : จำนวนบล๊อกไม้ : จำนวนแผ่นลัง
            3) หาอัตราส่วนของ  จำนวนซองดินสอ : จำนวนปากกา : จำนวนสี
            4) หาอัตราส่วนของ  จำนวนดอกรัก : จำนวนไม้บรรทัด : จำนวนแท่งพลาสติก
            5) หาอัตราส่วนของ  จำนวนบล๊อกไม้ : จำนวนกรรไกร : จำนวนแผ่นร้อย
            6) หาอัตราส่วนของ  จำนวนปากกา : จำนวนสี : จำนวนดอกรัก
            7) หาอัตราส่วนของ  จำนวนแท่งสิบ : จำนวนแผ่นลัง : จำนวนซองกระดาษ
            8) หาอัตราส่วนของ  จำนวนไม้บรรทัด : จำนวนแท่งพลาสติก : จำนวนดินสอ
            9) หาอัตราส่วนของ  จำนวนซองกระดาษ : จำนวนบล๊อกไม้ : จำนวนบล๊อกไม้
           10)  คิดเอง
      ข้อ 2  หาอัตราส่วนที่เท่ากันของ ข้อ 1,3,5,7


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น