วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 5 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 5 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
              1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
                   - ป. 2
                   - ป. 5
              2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
              2) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ป. 2
                   - PBL ป. 5
    3) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
            - ป. 2
            - ป. 5
        2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ป.5  (ครูภร)
            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                - เตรียมความพร้อมเด็ก
                - เริ่มกิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษ
                   1) ครูเตรียมกระดาษ A 4 ส่งให้นักเรียนทุกคน
                   2) นักเรียนเตรียมปากกา
                   3) ให้นักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้ถ้าวาดไม่ได้เขียนชื่อตัวเองก็ได้
                   4) เมื่อเขียนเสร็จแล้ววางปากกาลงที่ข้างหน้าตัวเอง
                   5) ส่งกระดาษเวียนไปทางขวามือเพื่อให้ทุกคนเขียนให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนกระดาษกลับมาที่ตัวเอง (ช่วงที่รอ ครูจะใช้กิจกรรมBrian gym)
                   6) ตัวแทนเก็บกระดาษ(นักเรียนอาจนำไปตกแต่งผลงานทีหลังได้)

                 สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา (ครูต๋อย ครูภร)
                    1)  ครูต๋อยและคณะดูงานอภิปรายกิจกรรมจิตศึกษา
                    2)  ให้ความรู้เรื่องขั้นตอน Body Scan
                          - ทำให้ผ่อนคลาย (อาจใช้เป็นคำพูด)
                          - ใส่ข้อมูล (อาจจะใช้วิธีการเล่าเรื่อง...)
                          - ตอนปลุก (อาจจะใช้วิธีการนับ)
                          - ฺBrain  gymโดยการร้องเพลง  เช่นเพลงความเกรงใจ หรือกิจกรรมกระตุ้นเช่น กรรไกร
                             นับ 1-100 ถอยหลัง ฯลฯ


    2. ภาคบ่าย
              1) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ป.3
                   - PBL ป.6

                ก. สังเกตการทำ Body  Scan  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยครูสัง  กิจกรรมขั้นตอนมีดังนี้
                     - นักเรียนนอนในท่าสบาย
                     - การพูดให้นักเรียนผ่อนคลาย ใช้คำพูดที่อ่อนโยน ใช้เสียงเบาๆในการพูด ทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย จากเท้า ไปจนถึงหัวและเล่าเรื่องประกอบ
                     - ปลุกนักเรียนโดยการใช้คำพูดที่ผ่อนคลาย คล้อยตามทำให้ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเรียน
โดยการนับ 1-10 และทำฺ Brain gym
                ข. สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ  โดยถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจป่าโคกหีบ  นักเรียนตอบคำถามดังนี้
                    -พบต้นไม้
                    -ป่ายาง
                    -มันสำปะหลัง
                    -ขวดแก้วแตก
                    -คนเก็บเห็ด
                    -คนตัดต้นไม้
                    -ขยะ
                    -โคลน
                    -ถนนไม่สะดวก
                  ครูถามปัญหาที่พบในป่า
                     -ป่าไม้ถูกตัด ถูกถางเพื่อปลูกมันสำปะหลัง
                     -ปัญหาขยะ
                     -แนวทางแก้ไข
                  ครูถามว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
                  นักเรียนเสนอแนวทาง
                      -บวชต้นไม้
                      -เก็บขยะ
                        ฯลฯ
                  ครูถามโดยให้คิดเป็นการบ้านว่า
                      1) ต้นเหตุของการทำลายป่าเกิดจากอะไร
                      2) อนาคตป่าโคกหีบจะเป็นอย่างไร
                   นักเรียนเขียนสรุปจากการไปเดินสำรวจป่าโคกหีบ
                       1) สิ่งที่เป็นปัญหา
                       2) ปัญหาที่พบ
                       3) สิ่งที่น่ารู้
                       4) ส่วนที่ได้เรียนรู้
                       5) แนวทางแก้ไข
    3) ผอ.วิเชียร  ไชยบัง ให้ความรู้แก่ครู เรื่องจิตศึกษา

    4) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
        -ได้สังเกตวิถีก่อนกลับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนร่วมกันทำงานทั้งงานส่วนตัวและงานกลุ่มจนเสร็จและสังเกตพิธีนม    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น