week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของกิ๋นบ้านเฮา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   Quarter 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่สะอาดปลอดภัยได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
3Key Question 
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากกราฟอัตราการบริโภคอาหารของประชากรในโรงเรียน
บ้านนาหนุนสอง
 

เครื่องมือคิด 
Show and Share 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการรับประทานอาหารของมนุษย์ในแต่ละวัน 
Round Robin 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราการบริโภคอาหารของประชากรในโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 
Brainstorms 
นักเรียนระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบตรวจสอบสารในอาหารแต่ละประเภท 
Wall Thinking 
ปฏิทินการเรียนรู้ 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- ห้องเรียน 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 
- แบบฟอร์มสำรวจความต้องการบริโภคอาหาร
- กระดาษชาร์ต
- กระดาษ A4 
- กราฟอัตราการบริโภคอาหารของประชากร
ในโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
 
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปอันตรายจากพิษภัยของอาหาร
 -ครูกระตุ้นการคิดด้วยการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แยกชนิดของอาหาร ที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย และอาหารทำลายสุขภาพ
เชื่อม
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษาอาหาร ได้แก่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน แร่ธาตุ  วิตามินและน้ำ มีความจำเป็นต่อร่างกาย  ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
-ประกอบอาหารที่ปลอดภัย
และมีคุณค่าสารอาหารครบ
 5 หมู่
-แบ่งกลุ่ม นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ใช้

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สำรวจอัตราการบริโภคอาหารของประชากร
ในโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
 
- กราฟนำเสนอข้อมูลอัตราการการบริโภคอาหารของประชากร
ในโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
 
- ชาร์ตนำแสนอข้อมูลทั้งหมดที่ได้สืบค้นสำรวจ 

- สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ความรู้
- การเปรียบเทียบปริมาณความต้องการอาหารของมนุษย์เพื่อนำมาทำอาหาร 
- เลือกรับสารอาหารจากแหล่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
ทักษะ 
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม 
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
- การใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้ 
- การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์กราฟอัตราการบริโภคอาหารของประชากรในโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง

- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น