week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของกิ๋นบ้านเฮา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   Quarter 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายการเจริญเติบโตของร่างกายที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมการกินได้


Week
Input
Process
Out put
Outcome
4โจทย์
- ตัวเรา การทำงาน
ของอวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย

Key Question 
- ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการการทำงานที่ดี
ของอวัยวะภายใน
(Show & Share)
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอวัยวะต่างๆ ทำงานบกพร่อง
(Round Rubin)
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอวัยวะต่างๆ หยุดทำงาน
(
Place mat )
เครื่องมือคิด 
Show and Share 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- ห้องเรียน
-อินเตอร์เน็ต
- นักเรียนโรงเรียน
บ้านนาหนุนสอง
 
- กระดาษชาร์ต

- กระดาษ A4 
ชง
- นักเรียนชมคลิปวีดีโอการทำงานของอวัยวะในร่างกาย
เชื่อม
- แบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มศึกษาการทำงานของอวัยวะภายใน
ที่สำคัญของร่างกาย

ใช้
-  นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการทำงานและปัญหาที่พบระหว่างการลงมือปฏิบัติ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมนำเสนอข้อมูล
- นักเรียน Show and Share นำเสนอผลงานของตนเอง
ให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ข้อมูลจากการค้นคว้า
- Mind mapping, การ์ตูนช่อง, โมเดล, ชาร์ตความรู้
- การนำเสนอ

- สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ความรู้
- การทำงานของอวัยวะภายใน
ที่สำคัญของร่างกาย
ทักษะ 
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม 
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
- การใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้ 
- การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ

- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น