วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 8-9 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  8-9 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  8 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถี
                                               
เคารพธงชาติ

สวดมนต์
นักเรียนที่มาสายจะต้องปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่าง

แสดงละครเรื่องไข้เลือดออก


 2. ภาคบ่าย
        1) เข้าร่วมสังเกต PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
           -การสรุปPBL สุดสัปดาห์ที่ 1 เรื่อง Animation


สรุปความรู้สัปดาที่ 1

สวยมั้ยคะ

งานหนูเสร็จแล้วค่ะ
                    จากการสังเกตการทำงานของเด็กจะเห็นได้ว่ามีทักษะการคิด ทักษะการทำงาน ทำงานได้คล่องแคล่วรวดเร็ว ครูเอาใจใส่เด็กได้ดีมาก ทำงานด้วยความสนุกสนาน มีความมั่นใจสูงมาก มีบางส่วนที่ทำงานช้าครูก็คอยเป็นที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
                 2) พบผู้ปกครอง
การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  9  สิงหาคม 2557
รายละเอียด
     1. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนของเครือข่าย ของ Mini LPMP
         กิจกรรม (ครูภร ครูแป้ง  ครูณี)
             1) กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฝึกสมาธิ
                 - นั่งเป็นวงกลม  หันหน้าเข้าวง
                 - เตรียมอุปกรณ์คนละ 1 อย่าง เช่น  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ
                 - ทุกคนหยิบสิ่งของส่งไปทางขวามือ เมื่อครูพูดว่าให้ ให้  หยุดส่งเมื่อพูดว่าไม่ให้ ไม่ให้ ส่งต่อเมื่อพูดว่า ให้ ให้ ให้
                  - ทุกคนหยิบสิ่งของส่งไปทางซ้ายมือ เมื่อครูพูดว่าให้ ให้  หยุดส่งเมื่อพูดว่าไม่ให้ ไม่ให้ ส่งต่อเมื่อพูดว่า ให้ ให้ ให้
              2) กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฝึกสมาธิ กิจกรรมใช้สีลงจุดบนกระดาษ
                  -ครูส่งกล่องสีให้นักเรียนเลือเอาสี 1 ด้าม
                  -ส่งกระดาษมีภาพวาด เช่น ภาพปลา คนละ 1 ภาพ
                  -ให้ใช้สีจุดลงบนภาพวาดโดยใช้เวลา 15 นาที
                  -เมื่อเสร็จให้พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกหลังจากทำกิจกรรมครูถามดังนี้
        1) ให้แสดงความคิดเห็น
        2) ความรู้สึก
        3) มีอารมณ์อย่างไร


หมายเหตุ   จากการร่วมกิจกรรมสิ่งที่นักเรียนจะได้คือ
                   ด้านความคิด  
                   -การวางแผน
                   -หาวิม่ธีใหม่
                   -การเชื่อมโยง
                  
                    ด้านความรู้สึก  
                   -สมาธิ
                   -ความอดทน
                   -เหนื่อย
                   -เมื่อย
                   -หาวิม่ธีใหม่
                   -ยาก
                   -ง่าย
                   -ปล่อยวาง
                   -ขี้เกียจ

                   -เพลิน
                   -เบื่อ
                   -ไม่อยากทำ
                   -สนุก
                   -อยากทำ
                   -ใจร้อน
                   -เต็มใจ
                   
    กิจกรรมที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนในเรื่องจิตศึกษา

     

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น