วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 15 สิงหาคม 2557

สรุปกิจกรรม วันที่ 15  สิงหาคม  2557
          1. ช่วงเช้าร่วม วิถีเช้า สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา  ป.5
         
2. สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ป.
              กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ป.เรื่อง  อัตราส่วน
             
2.1 ยกตัวอย่างเรื่องอัตราส่วน  เช่น
                 
2 : 3     อัตราส่วนที่เท่ากัน    4 : 6
                 
4 : 6     อัตราส่วนที่เท่ากัน    8 : 12
              2.2 ยางลบ 3 ก้อน ราคา  15   อัตราส่วน  3 : 15    อัตราส่วนที่เท่ากัน    6 : 30
              2.3 สมุด 2 เล่ม ราคา  20   อัตราส่วน  2 : 20        อัตราส่วนที่เท่ากัน    4 : 40
ถามกลับ  สมุดเล่มละกี่บาท
            
2 : 20      อัตราส่วนที่เท่ากัน    1 : 10 
            
สมุด
1 เล่ม ราคา  10  
            ยางลบ 3 ก้อน ราคา  15   อัตราส่วน  3 : 15    อัตราส่วนที่เท่ากัน    6 : 30, 12 : 60
การใช้คำถาม
           ปากกา  ด้าม  ราคา  บาท
              อัตราส่วน 
4 : 8    
              อัตราส่วนที่เท่ากัน    8 : 16
           ยางลบ  ก้อน  ราคา  16  บาท
              อัตราส่วน 
3 : 16    
              อัตราส่วนที่เท่ากัน    6 : 32
           ไม้บรรทัด  อัน  ราคา  25  บาท
              อัตราส่วน 
3 : 25    
              อัตราส่วนที่เท่ากัน    6 : 50
          นม  อัน  ราคา  14  บาท
              อัตราส่วน 
7 : 14    
              อัตราส่วนที่เท่ากัน    7 : 14
      3. ครูแจกกระดาษ A4 คนละ  แผ่น ให้นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น  โรงเรียน
         กิจกรรม
         ทำแบบฝึกหัด
           
1. อัตราส่วนที่พบในชีวิตประจำวัน (จำนวน 5 ข้อ)
            2. หาอัตราส่วนที่เท่ากันของอัตราส่วนต่อไปนี้  อัตราส่วนที่
                ตัวอย่าง 
2:3  = 4:6  = 6:9  = 8:12  = 10:15
               
2.1    1: 2  = .....................................................................
              2.2     2:5  = .....................................................................
              2.3     4:5  = .....................................................................
         3. เปรียบเทียบอัตราส่วนต่อไปนี้ ว่าเท่ากันหรือไม่
          
  3.1    1: 2   กับ   2:4
             3.2    3: 5   กับ   9:10
             3.3    4: 3   กับ   12:9
             3.4   7: 14  กับ   1:2
             3.5   10: 25  กับ  2:4
         4. ไข่ไก่  ฟอง  ราคา  45  บาท 
             4.1    ไข่ไก่  ฟอง  ราคากี่บาท 
             4.2    เงิน  1  บาทซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง
             4.3    เงิน  10  บาทซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง
             4.4   ไข่ไก่  10  ฟอง  ราคากี่บาท 
          5. ตั้งโจทย์เอง (คล้ายข้อ 4)

สังเกตการณ์สอน PBL. ป.4 เรื่อง  Animation
      - นักเรียนทำปฏิทินรายสัปดาห์  โดยแบ่งกลุ่มทำกลุ่มละ  สัปดาห์  จำนวน  10  สัปดาห์

สังเกตการสอน
สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ป. 6
        คณิตศาสตร์ ป. 6  เรื่อง  แผนภูมิรูปวงกลม
            1. ครูแนะนำการใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ 
            2. นักเรียนอ่านข้อมูล
                จำนวนคนดูที่ชอบดูการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ จำนวน  600 คน  โดยแบ่งดังนี้
                 ฟุตบอล  จำนวน 
360  คน
                 เทนนิส จำนวน 
30  คน
                 วอลล์บอล  จำนวน  120  คน
                 บาสเก๊ตบอล  จำนวน  60  คน
                 แบดมินตัน  จำนวน  60  คน            3. ครูอธิบาย แบบรูป


ตัวอย่าง 
        จำนวนคนดูที่ชอบดูการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ จำนวน  600 คน  โดยแบ่งดังนี้
                 ฟุตบอล  จำนวน 
360  คน
                 เทนนิส จำนวน 
30  คน
                 วอลล์บอล  จำนวน  120  คน
                 บาสเก๊ตบอล  จำนวน  60  คน
                 แบดมินตัน  จำนวน  60  คน

       แนวคิด
            คิดเป็นร้อยละ
               ฟุตบอล  จำนวน  360  คน        = 360/600 × 100   = 60 %
               เทนนิส จำนวน 
30  คน           = 30/600 × 100    = 5 %
               วอลล์บอล  จำนวน  120  คน    = 120/600 × 100  = 20 %
               บาสเก๊ตบอล  จำนวน  60  คน   = 60/600 × 100    = 10 %
               แบดมินตัน  จำนวน  60  คน     = 30/600 × 100    = 5 %

             คิดเป็นองศา
              ฟุตบอล  จำนวน  360  คน    = 360/600 × 100   = 60 %  =60/100 × 360 = 216  องศา
              เทนนิส จำนวน 
30  คน        = 30/600 × 100    = 5 %    =30/100 × 360 = 18  องศา
              วอลล์บอล  จำนวน  120  คน = 120/600 × 100  = 20 %   =20/100 × 360 = 72  องศา
              บาสเก๊ตบอล  จำนวน  60  คน = 60/600 × 100    = 10 %  =60/100 × 360 = 36  องศา
              แบดมินตัน  จำนวน  60  คน   = 30/600 × 100    = 5 %    =60/100 × 360 = 36  องศา


             เมื่อได้เป็นจำนวนองศาแล้วนำไปทำเป็นแผนภูมิรูปวงกลม
              4. ใหนักเรียนทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น