วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 21 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 21สิงหาคม 2557

ทดลองสอนจิตศึกษา
ชื่อกิจกรรม ลากเส้นต่อจุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๒๗ คน
วัสดุอุปกรณ์
          เพลงคลื่นสมองต่ำ
          แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด
          เพลงความเกรงใจ
ผู้จัดกิจกรรม
            ๑) นางบัวหอม  อนุรักษ์
            ๒) นางวรรณิกา  สุพรม
เป้าหมาย
            ๑) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้
            ๒) เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน

แผนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ ( ๒ นาที)
     ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพานักเรียนนับ 1-16
ขั้นร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที)
            ๑. แจกแผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมจนได้แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดครบทุกคน
            ๒. ให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตามหมายเลขที่กำหนดให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ
            ๓. เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนาเสนอเพื่อนว่าตนลากเป็นรูปอะไร
            ๔. ให้นักเรียนตั้งชื่อรูปที่ตนลากตามจินตนาการ
            ๕. ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนตั้งชื่อรูปที่ได้เป็นรูปอะไรทำไมจึงตั้งชื่อแบบนั้น 
ขั้นสรุป (๓ นาที)
            ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม


            หลังทำกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการทำกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตื่นเต้นและสามารถต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างที่แตกต่างกันและหลากหลาย พร้อมให้เหตุผลได้ดี ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที

สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.5
  1.ทบทวน
    โจทย์
      1. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 20:45
          ก. 1:2              ข. 5:10

                    . 4:9              ง. 10:5
            2. อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 18:22
          ก. 17:18          ข. 6:3
                    . 2:6              ง. 5:66
      3อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 2:(   ) = 5:10
          ก. 4          ข. 3
                    . 2          ง. 1
      4อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 18:27
          ก. 3:4          ข. 4:3
                    . 6:9          ง. 4:9
      
5อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 3:(   ) = 6:18
          ก. 5          ข. 8
                    . 4          ง. 9
     6อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 5:(   ) = 10:20
         ก. 3          ข. 5
                  . 4          ง. 10
    
 7อัตราส่วนใดไม่เท่ากับอัตราส่วน 3:2
        ก. 6:4          ข. 12:8
                . 2:1          ง. 15:10
    8อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 27:18
        ก. 18:12      ข. 18:27
                . 30:20      ง. 30:24
    9อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน 2:2
        ก. 4:8          ข. 7:7
                . 12:20      ง. 6:6
    10. สร้างโจทย์เอง

    2.หาอัตราส่วนที่มีหน่วยเดียวกัน
       1. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของแผ่นร้อย
       2
. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของซองกระดาษ
       3. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของโดมิโน
              4. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของกล่องแม๊ก
       5. หาอัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของแผ่นภาพ
       6. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของแท่งสิบ
       7. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของหนังสือเรียน
       
8. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของหนังสือนิทาน
       9. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของไม้โปรแทรกเตอร์
       10. หาอัตราส่วนความยาว : ความกว้างของไม้บรรทัดยาว
       จัดอุปกรณ์ให้เป็นกลุ่มโดยจัดเป็นชุด

 สังเกตการสอนภาษาไทย ป.6 (ครูสังข์)
             กิจกรรม เรียนเรื่องคำราชาศัพท์
       1. ทบทวนคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
       2. ครูเปิดข่าวในราชสำนักให้นักเรียนดูแล้วเขียนคำราชาศัพท์ให้ได้มากที่สุด
       3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มหาคำศัพท์ 4 หมวด

           -หมวดร่างกาย
           -หมวดคำกริยา
           -หมวดคำนาม

           -หมวดของใช้
           ให้นำเสนอในชั่วโมงต่อไป

    สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.6 (ครูสังข์)
       เรื่อง Infographic
       
       1. ครูให้หัวข้อบนกระดาน

           วิชาที่ชื่นชอบ        สัตว์เลี้ยงที่ชอบ
           อาชีพที่อยากทำ     ฤดูที่ชอบ
           กีฬาที่ชอบเล่น       ดอกไม้ที่ชอบ
           การ์ตูนที่ชอบอ่าน    ผลไม้ที่ชอบ

           อาหารที่ชอบกิน     กิจกรรมเวลาว่าง
           ยาสีฟันที่ใช้          สีที่ชอบ       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น