week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


Week
Input
Process
Out put
Outcome
10
สรุปโครงงาน
- การตกผลึกสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
- การตรวจสอบ
การประเมินตนเอง
และผู้อื่น
Key Question
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงานของกิ๋นบ้านเฮาและจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาทั้งหมดในโครงงาน
ของกิ๋นบ้านเฮา
-  นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น  Mind Mapping หลังเรียน/ นำเสนอ
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
-  นักเรียนระดมความคิดเขียน
 สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับการเรียนโครงงานเรื่องของกิ๋นบ้านเฮา
- นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันสรุปงานสิ้น Quarter 3  
ชิ้นงาน
- Mind Mapping หลังเรียน
- สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง
- จัดนิทรรศการในห้องเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ความรู้
- อาหาร
-ตัวเรา การทำงาน
ของอวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย
ทักษะ 
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม 
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
- การใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้ 
- การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น