วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 20 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 20 สิงหาคม 2557
ชื่อกิจกรรม ลากเส้นต่อจุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
วัสดุอุปกรณ์
          เพลงคลื่นสมองต่ำ
          แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด
          เพลงความเกรงใจ
ผู้จัดกิจกรรม
            ๑) นางบัวหอม  อนุรักษ์
            ๒) นางวรรณิกา  สุพรม
เป้าหมาย
            ๑) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้
            ๒) เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน

แผนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ ( ๒ นาที)
     ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพานักเรียนนับ 1-16
ขั้นร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที)
            ๑. แจกแผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมจนได้แผ่นเกมส์ลากเส้นต่อจุดครบทุกคน
            ๒. ให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดตามหมายเลขที่กำหนดให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ
            ๓. เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนาเสนอเพื่อนว่าตนลากเป็นรูปอะไร
            ๔. ให้นักเรียนตั้งชื่อรูปที่ตนลากตามจินตนาการ

            ๕. ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนตั้งชื่อรูปที่ได้เป็นรูปอะไรทำไมจึงตั้งชื่อแบบนั้น 
ขั้นสรุป (๓ นาที)
            ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

            หลังทำกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการทำกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตื่นเต้นและสามารถต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างที่แตกต่างกันและหลากหลาย พร้อมให้เหตุผลได้ดี ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น