week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ของกิ๋นบ้านเฮา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   Quarter 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น